24%

حمایت داوطلبانه
  • 10,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 2,400,000 تومانمبلغ حمایت شده

2%

همیار پوشاک
  • 15,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 200,000 تومانمبلغ حمایت شده

0%

همیار پزشک
  • 15,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

همیار غذایی
  • 15,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز

53%

نیازمندان شهداد کرمان (منطقه کویری)
  • 40,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 21,200,000 تومانمبلغ حمایت شده