همیار پزشک

سامانه جامع و یکپارچه کمک های داوطلبانه همیاریاب

بایگانی برچسب برای همیار پزشک

همیار پزشک

همیار پزشک

همیار پزشکی و دارویی محرومان و نیازمندان شوید. با شرکت در این کمپین ، حمایت های مالی شما به صورت اختصاصی صرف خرید داروها و ملزومات پزشکی برای محرومان و نیازمندان میشود. حمایت های مالی…