درباره همیاریاب

سامانه یکپارچه کمک داوطلبانه

این سامانه بدون وابستگی به سازمان یا مرکز یا موسسه خاصی ، کمک های داوطلبانه شما را جمع آوری و با توجه به نوع نیاز ، خرج عزیزان نیازمند میگردد و سیر مراحل تحویل کمکهای شما به اطلاع خواهد رسید و هرگونه کمکی در بستر امن انجام خواهد شد.

همیاریاب :: HamyarYab.IR

آخرین کمپین ها

سامانه یکپارچه کمک های داوطلبانه به نیازمندان

volunteer volunteer volunteer volunteer
رویدادهای همیاریاب

رویدادهای آینده

در زیر به معرفی رویدادهای آینده پرداخته شده است:

جشنواره همیاریاب

تاریخ : 10صبح تا 12 شب

موقعیت : کرمان

جشنواره خرید مواد غذایی

تاریخ : 10صبح تا 12 شب

موقعیت : تهران

جشنواره خرید دارو و ملزومات پزشکی

تاریخ : 10صبح تا 12 شب

موقعیت : تهران

جشنواره خرید لباس

تاریخ : 10صبح تا 12 شب

موقعیت : تهران

ازینکه به جمع داوطلبان و حامیان سامانه همیاریاب ملحق میشوید کمال تشکر و قدردانی را داریم...

سامانه یکپارچه همیاریاب :: HamyarYab.IR

مورد اعتماد بزرگترین مجموعه ها و شرکت ها و گروه های مربوط در زمینه خیرین

سامانه یکپارچه همیار وب برای اولین بار جهت ساماندهی کمک های داوطلبانه عموم مردم راه اندازی گردیده است و به هیچ مرکز خاصی تعلق ندارد و کلیه هزینه ها و کمک های نقدی شما با تحویل رسید در جهت رفع نیازهای نیازمندان استفاده خواهد شد.