حمایت داوطلبانه

توضیحات

حمایت نقدی و داوطلبانه

%
سرمایه جمع شده
  • 2,400,000 تومانمبلغ حمایت شده
  • 10,000,000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 2حمایت کنندگان